INFORMACJE O FUNDACJI "HORB"

STATUT FUNDACJI

Postanowienia ogólne

§1
1. Fundacja …. w dalszej części zwana Fundacją ustanowiona została przez Dagmarę Chłopicką, aktem notarialnym sporządzonym przed Notariuszem ……………..w Kancelarii Notarialnej w ………………………………………………………..na czas nieograniczony.
2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203, z późn. zm.) i innych przepisów oraz niniejszego Statutu.
§2
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Siedzibą fundacji jest Krempna , a terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Dla właściwego realizowania swych celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółdzielni i spółek oraz tworzyć spółki.
5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
Cele i formy działalności Fundacji
§ 3

Celem działania Fundacji są:

1) Ochrona bioróżnorodności przez zachowanie i odtwarzanie różnorodności środowiska naturalnego oraz ochrona konkretnych obiektów przyrody ożywionej i nieożywione

2) Tworzenie opracowań związanych z przyrodą i jej ochroną, np.: planów ochrony,
planów zarządzania, raportów, ocen oddziaływania na środowisko, poradników,
przewodników, opinii i ekspertyz, a także inne form doradztwa oraz badania rynku i opinii publicznej,

3) Zabezpieczanie i tworzenie uwarunkowań dla heterogenności środowiska przyrodniczego

4) Działanie na rzecz popularyzacji wszystkich form ochrony przyrody i krajobrazu oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

5) Działalność edukacyjna; pobudzanie i rozwój świadomości oraz postaw proekologicznych społeczeństwa, działalność wydawnicza, badania naukowe, prace rozwojowe obejmujące zagadnienia ochrony: bioróżnorodności, krajobrazu, dziedzictwa przyrodniczego

6) Działalność na rzecz propagowania i wspierania rolnictwa ekstensywnego

7) Działalność na rzecz propagowania i wspierania hodowli ras rodzimych

8) Popularyzowanie i promowanie wiedzy obejmującej historie i dziedzictwo kulturalne ze szczególnym uwzględnieniem euroregionu karpackiego.

9) Przywracanie i utrwalanie pamięci o wielokulturowości, która funkcjonowała na obszarze objętym działaniem fundacji.

10) Współpraca z obszarami chronionymi w celu wspierania działań ochronnych, edukacyjnych i turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem Magurskiego Parku Narodowego.

11) Współpraca z samorządami, ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw aktywizujących, wspierających i promujących lokalny kapitał ekologiczny i ludzki, oraz działalności wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

12) Kształtowanie postaw społeczeństwa obywatelskiego oraz
wpływanie na doskonalenie prawa dotyczącego ochrony i wykorzystywania
środowiska oraz zasobów naturalnych.

13) Wspieranie, promowanie i inicjowanie spółdzielczości ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa

14) Podejmowanie wszelkiej działalności służącej rozwojowi agro i ekoturystyki, jako podstawy do rozwoju gospodarczego regionów słabo uprzemysłowionych;

15) Promocja i organizacja wolontariatu

16) Ochrona i promocja zdrowia;

17) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

18) Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

19) Działania na rzecz krajoznawstwa, oświaty, wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

20) Edukacja proekologiczna przez sztukę, sport i turystykę.

21) Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu oraz turystki

22) Działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;

23) Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;

24) Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

.
§ 4
Działaniami zmierzającymi do realizacji celów Fundacji są w szczególności:
1) Tworzenie i realizację własnych programów ochrony bioróżnorodności o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

2)Opieka nad obszarami wartościowymi pod względem przyrodniczym,
poprzez: wspieranie istniejącej formy ochrony, dążenie do objęcia ich ochroną prawną, wykup lub dzierżawę gruntów, odpowiednie zarządzanie lub użytkowanie, ochronę czynną i
inne formy opieki;

3) Odpowiednie kształtowanie środowiska oraz chów, uprawę, introdukcję lub
reintrodukuję cennych gatunków lub ras;

4) Ochrona zagrożonych siedlisk i gatunków poprzez monitoring liczebności, inwentaryzacje, prowadzenie obserwacji w celu dokumentowania stanu środowiska naturalnego i procesów w nim zachodzących, wspieranie prac naukowych i badawczych, zbieranie informacji, tworzenie i prowadzenie baz danych;

5) Informowanie, edukowanie , szkolenie, tworzenie PR w ramach organizowanie sympozjów, konferencji, seminariów, wykładów, konkursów,
punktów informacyjnych, szkoleń, kursów, kampanii reklamowych, a także
wykonywania, prezentacji i dystrybucji filmów, audycji, zdjęć, prac plastycznych,
stron internetowych oraz programów multimedialnych;

6) Organizowanie, propagowanie i zarządzaniem turystyką proekologiczną;

7) Wykonywanie, koordynowanie, przygotowywanie i zlecanie wykonania opracowań, opinii i ekspertyz specjalistycznych dotyczących funkcjonowania środowiska naturalnego i kulturowego, w tym istniejących i potencjalnych zagrożeń i mechanizmów degradacji

8) Wspieranie i pomoc w przygotowaniu opracowań specjalistycznych oraz w procedurach przygotowania i przyjmowania opracowań dokumentów planistycznych dotyczących tworzenia obszarów ochronnych a także ładu przestrzennego, planowania przestrzennego i ochrony środowiska poprzez składanie do organów administracji i podmiotów zarządzających uwag, opinii, zastrzeżeń, wniosków i propozycji zmian do projektów dokumentów mogących oddziaływać na środowisko na wszelkich etapach ich planowania, projektowania, realizacji i eksploatacji

9) Inicjowanie, wdrażanie i realizację projektów aplikacyjnych dotyczących ochrony gatunków i obszarów siedliskowych oraz edukacji

10) Uczestniczenie w tworzeniu planów hodowlanych dla zagrożonych ras i gatunków, ze szczególnym uwzględnieniem ras lokalnych.

11) Wspieranie inicjatyw gospodarczych skorelowanych z zachowaniem bioróżnorodności i zrównoważonym wykorzystaniem kapitału ekologicznego w ekstensywnym rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw spółdzielczych.

12) Opracowywanie, organizowanie i realizowanie programów rekultywacji i ochrony środowiska, przyrody oraz dziedzictwa kulturowego, w tym projektów pilotażowych wdrażanych następnie w wybranych regionach;

13) Pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych na cele statutowe

14) Aktywizacja społeczności lokalnych w zakresie rozwoju inicjatyw społecznych, ekonomicznych i kulturowych na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami;

15) Współpracę ze szkołami i uczelniami wyższymi, Parkami Narodowymi , Lasami Państwowymi oraz innymi podmiotami w realizacji programów ekoedukacyjnych.

16) Organizację seminariów, szkoleń, kursów, prelekcji, konferencji, sympozjów, paneli naukowych, zjazdów i obozów, spotkań kół naukowych, wykładów oraz wymiany

§ 5
Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę.
§ 6
Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
§ 7
Fundacja może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
§ 8
Fundacja może tworzyć i uczestniczyć w spółkach kapitałowych, przy czym zysk osiągany z tego tytułu może być przeznaczony wyłącznie na cele statutowe Fundacji.
§ 9
Dla osiągnięcia swego celu Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, których cele są zbieżne z jej celami.
Majątek i dochody Fundacji
§ 10
1. Majątek Fundacji stanowią fundusz założycielski w wysokości 1.500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych), oraz przedmioty majątkowe nabyte w czasie działalności statutowej, a w szczególności:
1) nieruchomości,
2) ruchomości,
3) fundusze,
4) wartości niematerialne i prawne,
5) darowizny, spadki, zapisy krajowe i zagraniczne,
6) dotacje oraz subwencje krajowych i zagranicznych osób prawnych,
7) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
8) dochody z majątku Fundacji,
9) dochody z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym.
§ 11
Majątek służy realizacji celów statutowych Fundacji.
§ 12
1. Przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku nie może spowodować przejęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
§ 13
Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całością majątku
Fundatorzy - Założyciele
§14
Do kompetencji Fundatorów - Założycieli Fundacji należy:
1) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Fundacji.
2) opracowywanie i zatwierdzanie regulaminów działania Fundatorów Założycieli Fundacji, Rady i Zarządu Fundacji,
3) opracowywanie koncepcji programów i planów działania Fundacji i ich zatwierdzanie,
4) czuwanie nad prawidłowym realizowaniem przez Zarząd statutowych zadań Fundacji, zgodnie z obowiązującym prawem,
5) określenie zasad gromadzenia i wydatkowania środków finansowych,
6) podejmowanie decyzji w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresu podmiotowego,
7) działanie na podstawie opracowanego i zatwierdzonego przez siebie regulaminu.
Władze Fundacji
§ 15
1. Radę Fundacji powołują Fundatorzy - Założyciele.
2. Członkowie Rady Fundacji:
1) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji, oraz Fundatorami-Założycielami w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot kosztów podróży oraz diety.
3. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona większością głosów Przewodniczącego.
4. Rada Fundacji działa na podstawie wewnętrznego „Regulaminu prac Rady Fundacji”.
5. Rada Fundacji liczy od 3 do 9 osób.
§ 16
Do kompetencji Rady należy:
1) powoływanie Zarządu Fundacji,
2) wyrażanie opinii we wszystkich sprawach związanych z działalnością Fundacji,
3) wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Fundacji,
4) określanie kierunków działalności Fundacji,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania Zarządu Fundacji z działalności Fundacji,
6) podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Fundacji absolutorium,
7) wyznaczanie biegłych do badania sprawozdań finansowych Fundacji,
8) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu Fundacji oraz opiniowanie spraw przedstawionych przez Zarząd Fundacji.
9) wyrażanie zgody na likwidację Fundacji lub jej połączenie z inną fundacją.
10) odwołanie członka Zarządu przed upływem kadencji,
§ 17
1. Pracę Rady Fundacji organizuje jej Przewodniczący.
2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje się przynajmniej raz w roku. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej trzech innych członków Rady Fundacji, wskazujący przyczynę zwołania posiedzenia, oraz na wniosek Zarządu Fundacji.
§ 18
Rada Fundacji podejmuje uchwały, przy obecności co najmniej połowy członków, zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej, przy czym w przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
§ 19
1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób.
2. Członkiem Zarządu Fundacji może zostać dająca rękojmię należytego wykonania obowiązków i posiadająca:
1) pełnię praw publicznych,
2) pełna zdolność do czynności prawnych,
3) odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej.
3. Zarząd Fundacji powoływany jest na 3 lata licząc od daty powołania przez Radę Fundacji. Pierwszy Zarząd Fundacji oraz jego prezesa powołuje Fundator. Z upływem kadencji Zarządu upływa kadencja poszczególnych jego członków.
4. Funkcję członka Zarządu Fundacji może pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
5. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu Fundacji.
6. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu Fundacji określa wewnętrzny „Regulamin prac Zarządu Fundacji”.
§ 20
1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w drodze uchwał zapadających zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.
2. O posiedzeniu Zarządu Fundacji muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu Fundacji.
3. Na posiedzeniu Zarządu Fundacji musi być obecna przynajmniej połowa jego członków.
4. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu Fundacji.
5. Uchwały Zarządu Fundacji podpisuje Prezes Zarządu Fundacji lub upoważniony przez niego członek Zarządu Fundacji.
§ 21
1. Zarząd Fundacji kieruje bieżącą działalnością Fundacji i do jego kompetencji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla Rady Fundacji, a w szczególności Zarząd Fundacji reprezentuje Fundację na zewnątrz, zarządza majątkiem Fundacji oraz nawiązuje i rozwiązuje stosunki pracy w Fundacji.
2. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
§ 22
1. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu Fundacji łącznie. W sprawach wykraczających poza zakres zwykłego zarządu sprawami Fundacji działają oni na podstawie uchwały Zarządu Fundacji – z tym, że złożenie oświadczenia woli obejmującego rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości ponad 100 000 PLN wymaga uprzedniej zgody Rady Fundacji.
2. Zarząd może ustanowić pełnomocników do prowadzenia określonych pełnomocnictwem spraw i w tym zakresie składania oświadczeń woli, o którym mowa w ust. 1.
3. Oświadczenia woli w zakresie wykonywania obowiązków pracodawcy składa Prezes Zarządu Fundacji lub upoważniony przez niego członek Zarządu Fundacji, a w przypadku ustanowienia pełnomocnika, o którym mowa w ust. 2 także pełnomocnik, jeżeli pełnomocnictwo obejmuje takie oświadczenie woli.
§ 23
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego.
Zmiana statutu i łączenie Fundacji
§ 24
1. Uchwałę dotyczące zmiany Statutu podejmuje Fundator. W przypadku uchwał dotyczących zmian Statutu wynikających ze zmieniających się bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego w celu dostosowania zapisów Statutu podejmuje Zarząd Fundacji.
2. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją o podobnych celach na warunkach określonych w umowie zawartej między Fundacjami.
3. Uchwałę o połączeniu Fundacji podejmuje Rada Fundacji w obecności co najmniej 2/3 składu Rady zwykłą większością głosów.
Likwidacja Fundacji
§ 25
1. Likwidacja Fundacji następuje w przypadkach określonych w ustawie.
2. Uchwała o likwidacji Fundacji wymaga uchwały Zarządu Fundacji podjętej jednogłośnie.
3. Środki majątkowe Fundacji po jej likwidacji zostaną przeznaczone na cele organizacji o zbliżonych celach.
Postanowienia szczególne
§ 26
Fundacja może być członkiem zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to postanowień niniejszego Statutu, polskiego prawa lub zobowiązań międzynarodowych.