Czym się zajmujemy?

Fundacja Horb dla Wspierania Bioróżnorodności w dalszej części zwana Fundacją ustanowiona została przez Dagmarę Chłopick. Działaniami zmierzającymi do realizacji celów Fundacji są w szczególności: Tworzenie i realizację własnych programów ochrony bioróżnorodności o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym oraz opieka nad obszarami wartościowymi pod względem przyrodniczym, poprzez: wspieranie istniejącej formy ochrony, dążenie do objęcia ich ochroną prawną, wykup lub dzierżawę gruntów, odpowiednie zarządzanie lub użytkowanie, ochronę czynną i inne formy opieki.

Nasze cele działania

Ochrona bioróżnorodności przez zachowanie i odtwarzanie różnorodności środowiska naturalnego

Ochrona bioróżnorodności przez zachowanie i odtwarzanie różnorodności środowiska naturalnego oraz ochrona konkretnych obiektów przyrody ożywionej i nieożywione, tworzenie opracowań związanych z przyrodą i jej ochroną, np.: planów ochrony, planów zarządzania, raportów, ocen oddziaływania na środowisko, poradników, przewodników, opinii i ekspertyz, a także inne form doradztwa oraz badania rynku i opinii publicznej.

Zabezpieczanie i tworzenie uwarunkowań dla heterogenności środowiska przyrodniczego

Zabezpieczanie i tworzenie uwarunkowań dla heterogenności środowiska przyrodniczego, działanie na rzecz popularyzacji wszystkich form ochrony przyrody i krajobrazu oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; Działalność edukacyjna; pobudzanie i rozwój świadomości oraz postaw proekologicznych społeczeństwa, działalność wydawnicza, badania naukowe, prace rozwojowe obejmujące zagadnienia ochrony: bioróżnorodności, krajobrazu, dziedzictwa przyrodniczego, działalność na rzecz propagowania i wspierania rolnictwa ekstensywnego.

Działalność na rzecz propagowania i wspierania hodowli ras rodzimych oraz popularyzowanie i promowanie wiedzy

Działalność na rzecz propagowania i wspierania hodowli ras rodzimych oraz popularyzowanie i promowanie wiedzy obejmującej historie i dziedzictwo kulturalne ze szczególnym uwzględnieniem euroregionu karpackiego, przywracanie i utrwalanie pamięci o wielokulturowości, która funkcjonowała na obszarze objętym działaniem fundacji, współpraca z obszarami chronionymi w celu wspierania działań ochronnych, edukacyjnych i turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem Magurskiego Parku Narodowego.

NAJNOWSZE ZDJĘCIA